stanovy


STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ THEATR LUDEM


Čl. I.
Název a sídlo sdružení

Název sdružení: THeatr ludem (možno psát též Theatr ludem)
Sídlo sdružení: Česká republika, 702 00 Ostrava 1, 28. října 49/23.

Čl. II.
Cíle sdružení
- rozvíjet a podporovat dramatické, výtvarné, hudební a jiné umění na území České republiky na neziskovém principu a obohacovat tím společenský a kulturní život této země
- podpora a tvorba projektů v oblasti současného umění a kultury, podpora sociálních a vzdělávacích aktivit na území České republiky na neziskovém principu
- formy: pořádání a spoluorganizace českých i mezinárodních seminářů, dílen, sympozií, konferencí, setkání, přehlídek a festivalů
- spolupráce s kulturními, divadelními subjekty a sdruženími v České republice a v zahraničí
- vydávání neperiodické literatury v návaznosti na kulturní dění v České republice se zaměřením na cíle sdružení (divadelní publikace, programy, časopisy, brožury, buletiny, knihy,...)


Čl. III.
Členství

- členem sdružení se může stát každý občan starší 18-ti let, který projeví aktivní zájem
o činnost charakterizovanou v čl. II.
- o přijetí za člena rozhoduje správní rada, nejvyšší orgán sdružení, a to dvoutřetinovou většinou všech svých členů
- členství vzniká přijetím za člena a zápisem o přijetí správní radou
- zánik členství: - vystoupením člena písemným oznámením
- úmrtím člena
- zrušením členství, o kterém rozhoduje správní rada dvoutřetinovou většinou všech svých členů
- zánikem sdružení


Čl. IV.
Práva a povinnosti členů

- práva: - vědět a zúčastňovat se všech akcí pořádaných sdružením
- předkládat návrhy k činnosti sdružení
- být přítomen na valné hromadě
- vyjadřovat se k fungování sdružení
- povinnosti: - dodržovat rozhodnutí správní rady či valné hromady
- poctivě plnit přijaté úkoly a informovat o překážkách, které jejich
plnění brání
- vystupováním a chováním na veřejnosti reprezentovat dobré jméno sdružení


Čl. V.
Orgány sdružení

1. Valná hromada
- je nejvyšším orgánem sdružení
- tvoří ji všichni členové sdružení
- svolává ji předseda, nebo kterýkoli z členů sdružení podle potřeby
- schvaluje stanovy sdružení
- volí a dovolává členy správní rady
- volí a jmenuje předsedu sdružení
- je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina
- z valné hromady je vždy datovaný zápis

2. Správní rada
- je správním orgánem sdružení
- tvoří ji tři členové sdružení
- volí ji a odvolávají členové sdružení na valné hromadě dvoutřetinovou většinou všech členů
- svolává ji předseda sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát za půl roku
- schvaluje organizační řád sdružení, plány činnosti a rozpočet
- rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů
- schvaluje výroční zprávu
- je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové
- ze zasedání správní rady je vždy datovaný zápis


3. Předseda sdružení
- je volen valnou hromadou
- předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem, podepisuje veškeré dokumenty
- řídí činnost sdružení mezi zasedáními správní rady a jednáními valné hromady
- svolává správní radu valnou hromadu


Čl. VI.
Zásady hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
2. Zdroji majetku jsou zejména: - členské poplatky jejichž výši stanoví valná hromada
- dary a příspěvky fyzických a právnických osob
- příspěvky z veřejných rozpočtů
- výtěžky z akcí pořádaných sdružením
3. Sdružení může provádět hospodářskou činnost dle platných zákonů a norem.
4. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy a normami.
5. Sdružení může ke splnění svých úkolů navazovat spolupráci s jinými organizacemi nebo
sdruženími.

V Ostravě, dne 2.září 2013.jpg stanovy 1.str
271 kB
jpg stanovy 2.str
216 kB
jpg účet1str.
763 kB
jpg účet2str.
283 kB
jpg osvědčení o registraci
826 kB
jpg výpis z registru
1.34 MB


vypnout zvuk
english

aktuálně

Počet záznamů: 16
Stránky:   1   2   3   4


23. 9. 2015

Seminář přesunut!

Vzdělávací seminář Loutka jako nástroj vzdělávání byl z kapacitních důvodů přesunut na březnový termín, tedy 11.-13.března 2016. Více k semináři v záložce projekty.


18. 8. 2015

Terapie loutkou v rádiu

Pořad o Terapii loutkou si můžete poslechnout v rádiu: ZDE Příjemný poslech! THeatrtým


7. 7. 2015

Zážitkové vzdělávací semináře

Nabízíme další zajímavé vzdělávací semináře pro pedagogy a PP. Jsou to: Můj hlas; Pohyb jsem já; Hra s textem, text ve hře; Mappet a jeho výroba. více zde


22. 4. 2015

Loutka jako nástroj vzdělávání pro všechny zájemce z celé ČR

Nabízíme všem zájemcům z ČR vzdělávací seminář ke zvýšení odborných znalostí  využití loutky jako výchovného, vzdělávacího a terapeutického nástroje.
 


16. 7. 2014

Propagace Loutky

Psalo se o našem projektu Loutka jako nástroj vzdělávání v médiích.